Очаквани резултати

Резюме на очакваните резултати:
1. Намаляване на консумацията на питейна вода чрез заместването й с нетретирана подземна вода, подходяща за вторични нужди.
2. Намаляване на използването на изкопаеми горива за отопление чрез заместване с геотермална енергия от плитките подземни слоеве.
3. Процент от енергоспестяването, като се взема предвид енергията, използвана за пречистване на водата и потреблението на електроенергия от термопомпени инсталации и помпи за подземна вода.
4. Изготвяне на критерии за избор на място (предвид качеството на подземните води, дълбочината на водоносния хоризонт, близостта до бъдещите потребители на вода и енергия, риска от наводнения и др.).
5. Проучване на техническите подробности за приложение към съществуващи и нови сгради (включително двойни водопроводни мрежи) и оптимизиране на проекта.
6. Изчисляване на периода на амортизация на необходимата инвестиция, заедно с анализ на разходите и ползите.
7. Оценка на екологичните и социалните ползи.
8. Предложения за опростяване на процеса на издаване на разрешителни в двете страни и за премахване на бюрократичните бариери.
9. Разпространение и популяризиране на цялата методология във всички съответни активни предприемачески дружества / търговски палати / инкубатори.
Като цяло се очаква, че проектът GREEN PUMP ще подпомогне пряко наблюдението и използването на подземните водни ресурси, които понастоящем се губят или представляват опасност от наводнение. Освен това ще се спестят значителни парични средства в дългосрочен план.