Съгласно Директива 2000/60 на ЕС (Рамкова директива за водите - РДВ) се предвижда пълно възстановяване на разходите за водни услуги на ползвателите на вода, като средство за ограничаване на ненужното търсене. Въпреки това, водата също е социално благо и увеличението на цената й над определена граница би било социално неприемливо, особено във времена на финансова криза.
Значителна част от битовата вода се консумира за вторични нужди, които не изискват водата да бъде с качеството на питейна такава. В духа на РДВ е да се отговори на това търсене с местни водни ресурси с по-ниско, но все пак подходящо, качество от това на питейната вода. Още повече, че обработката на нетретирана вода до качеството на питейната вода изисква много енергия и добавяне на химикали, които допринасят за въздействието върху околната среда.
Проектът GREEN PUMP (Зелена помпа) цели да оптимизира експлоатацията на плитки водоносни хоризонти, намиращи се в градските райони, първо за вторични нужди, като тоалетни и градинарство, а след това за отопление, като в същото време предпазва мазетата на обществени сгради от наводнения.
Ще бъде показан нов метод, който ще допринесе за намаляване на ненужните обществени работи поради голямото натоварване на мрежата, намаляване на въздействието върху околната среда от потреблението на вода / енергия в обществени сгради, а в дългосрочен план – пестене на пари.
Нашият подход се изразява в следното:
1. Изготвяне на критерии за избор на място (качество на подземните води, дълбочина на водоизточника, близост до бъдещи потребители, риск от наводнения и др.).
2. Проучване на подробностите за техническото изпълнение на съществуващи и нови сгради и оценка на разходите.
3. Цялостно проучване на инсталациите на няколко такива системи в много райони на Гърция.
4. Изграждане на една цялостна пилотна инсталация в Солун, Гърция и инсталации за използване на водата за вторични нужди в Благоевград и Петрич, България и Пилеа, Гърция.
5. Разработване на мониторингова програма за такива системи и мониторинг на пилотните системи.
6. Оценка на екологичните и социалните ползи. Оптимизация на дизайна според нуждите на потребителя.
7. Документ за опростяване на правните процедури.

 


InterregLogo

Flags

Тази уеб страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уебсайта е изцяло отговорност на университета „Аристотел“ в Солун и по никакъв начин не може да бъде възприето възгледите на Европейския съюз, участващите държави, управляващия орган и съвместния секретариат.

Проект: "Управление на ресурсите на подземните води за неизолирани водни цели, защита на baseMent и отопление - пилотно приложение", със съкращението "GREENPUMP", финансирано по програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България, 2014-2020 г."