Цели

Общата цел на проекта е опазване на водата и енергията. По-конкретно, проектът има следните цели: а) опазване на питейната вода чрез нейното заместване с качествена подземна подземна вода, подходяща за вторични нужди (за тоалетните, почистване, напояване) и намаляване на необходимостта от хлориране, което има неблагоприятни ефекти при връщането си обратно в реките (леко пречистени отпадни води). б) Замяна на изкопаемите горива с геотермална енергия от плитките подземни слоеве (отворена земносвързана термопомпа), инсталирана в райони с висока водна маса.
Иновативният аспект на проекта е комбинацията от двете гореспоменати цели, като друга, също толкова важна цел,  е защитата на мазетата от наводнения. Изпомпването на подземната вода ще бъде сведено до минимум, първо, защото прекомерното изпомпване може също да има отрицателни ефекти върху структурната стабилност, и второ, тъй като водата, която се изпомпва, първо ще се използва за извличане на енергия, а след това за тоалетни и градинарство.
Проектът отговаря на тематична цел 2.6 на програмата, а именно: „Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност“. По-специално, той отговаря на инвестиционен приоритет 6f, а именно: „Насърчаване на иновативни технологии за подобряване опазването на околната среда и ресурсната ефективност в сектора на отпадъците, водите, опазването на почвата или намаляване на замърсяването на въздуха.“, защото се осигурява:
а) съхраняване на висококачествената, пречистена питейна вода, която всъщност се губи, когато се използва за цели, изискващи вода с много по-ниско качество.
б) намаляване на замърсяването на въздуха, тъй като замества изкопаемите горива с термопомпи, работещи с плитки водоносни хоризонти.
в) насърчаване използването на местни водни ресурси, които иначе или остават неупотребени, или представляват опасност за сградите наблизо. По този начин се намалява потреблението на водните ресурси, захранващи градската водопроводна мрежа (тъй като ще бъдат отклонявани по-малки количества вода).