Бекграунд на проекта

Аристотеловият университет в Солун и ЮЗУ „Неофит Рилски“ си сътрудничат успешно от 2000 г. Както всички висши учебни заведения, те са принудени да се адаптират към свиващите се бюджети, като в същото време разширяват нивото и броя на услугите си. Като такива, те винаги търсят нови възможности с обща полза. Предвид факта, че  те също имат преобладаваща роля в развитието на региона, и че са основните образователни и изследователски институции в трансграничния регион, те осъзнават и отговарят на всички основни предизвикателства в областта. В действителност, има чести обмени на учени в много области и това им позволява да действат бързо на институционално, местно или регионално ниво.
На една такава среща се появи идеята за подобряване на управлението на водите и оползотворяване по най-добрия възможен начин водата, която понастоящем отива директно в мрежата за отпадъчни води. Цялостният анализ на идеята показва, че ще е необходимо присъединяването на още партньори, за да са налице повече действия, които отговарят на допълнителните предизвикателства (като управление на енергията, например). По-конкретно, решихме да включим още няколко бенефициери (TEI-CM - Серес и EMATTECH - Кавала, както и общините Пилea и Петрич). Те биха послужили за предоставяне на допълнителни случаи с различни първоначални параметри (TEI-CM и EMATTECH), предоставяне на допълнителен опит в техническите проучвания, които ще бъдат извършени (TEI-CM и EMATTECH), представяне на гледна точка на потенциалния краен потребител (общини) и обхващане на по-широк географски район, а не само Солун и Благоевград (Серес, Кавала, Солунска област, Благоевград, Петрич).
Освен това, по-голямото предизвикателство, с което трябва да се справим чрез проект GREEN PUMP, е подобряването на управлението на водите. Регионът, макар и богат по отношение на водните ресурси, има слаба история по отношение на адекватното им управление. Всъщност, обилните валежи в райони с повишена маса на подземните води могат да доведат до наводняване на подземните помещения и в двете страни. Търсят се начини, които могат да помогнат да се предотвратят щетите върху обществените сгради, както и домакинствата. В същото време растежът на големите градски центрове във всеки регион (Солун и Благоевград) води до повишен натиск във водните ресурси и производството на питейна вода. Питейна вода, която до голяма степен се изразходва за непитейни нужди. Питейна вода, която се нуждае от химикали за почистване.
В допълнение към управлението на водите, управлението на енергията също е проблем, който засяга трансграничния регион. Икономическият натиск и нуждата от по-голяма автономност поради липсата на изкопаеми горива или други енергийни ресурси, водят до необходимостта от използването на топлинна енергия от подземни водни ресурси. Освен това геотермалната енергия е сравнително евтин източник на възобновяема енергия.
Доказано е, че адаптирането на иновативни идеи и технологии за управление на водата и енергията привлича интереса на местните и регионалните власти и очакваме, че проектът GREEN PUMP ще бъде приет с ентусиазъм от съответните технически служби.
И накрая, очакваме GREEN PUMP да се превърне в доказана работеща версия на потенциално търговска, но със сигурност жизнеспособна инсталация за ефективно управление на водата и енергията с намален отпечатък върху околната среда. Възнамеряваме да покажем, че такива инсталации могат да се използват за спестяване на пари, тъй като изискват минимални разходи за поддръжка и въпреки първоначалните разходи за инсталиране, само след няколко години, те спестяват пари. Поради това е логично регионалните власти на държавната администрация да обмислят плащането на сметката за инсталиране в много от изследваните случаи.
По този начин, чрез осигуряване на публичност, се надяваме да допринесем за създаването на иновативни МСП, които да възприемат тази идея и също да я прилагат в двете страни, или дори и в други страни. Всъщност, това намерение ще бъде подчертано в заключителното събитие и свързаните с него действия по проекта (заключителен уъркшоп), където планираме да се свържем с инкубатори и търговски палати в региона.