Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα συνοπτικά αποτελέσματα του GREEN PUMP αναμένεται να είναι τα εξής:

1. Μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού, με αντικατάστασή του από ανεπεξέργαστα υπόγεια ύδατα, κατάλληλα για δευτερεύουσες χρήσεις.
2. Μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για θέρμανση με αντικατάστασή τους από γεωθερμική ενέργεια.
3. Ποσοστό της καθαρής εξοικονόμησης ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία νερού και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από αντλίες θερμότητας και αντλίες υπογείων υδάτων.
4. Εκπόνηση κριτηρίων για την επιλογή του τόπου (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των υπογείων υδάτων, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, εγγύτητα με τους υποψήφιους χρήστες νερού και ενέργειας, κίνδυνος πλημμύρας κ.λπ.).
5. Μελέτη των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής σε υπάρχοντα και νέα κτίρια (συμπεριλαμβανομένων διπλών δικτύων ύδρευσης) και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού.
6. Υπολογισμός της περιόδου απόσβεσης της απαιτούμενης επένδυσης με ανάλυση κόστους / οφέλους.
7. Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών οφελών.
8. Προτάσεις για την απλούστευση της απαιτούμενης διαδικασίας χορήγησης αδειών και στις δύο χώρες και για την εξάλειψη γραφειοκρατικών φραγμών.
9. Διανομή και προώθηση ολόκληρης της μεθοδολογίας σε όλες τις σχετικές ενεργές εταιρίες / εμπορικά επιμελητήρια / θερμοκοιτίδες.

Συνολικά αναμένεται ότι το GREEN PUMP θα βοηθήσει άμεσα στην παρακολούθηση και την αξιοποίηση των υπογείων υδάτων, που αποτελούν κίνδυνο για πλημμύρες. Επιπλέον, θα εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά για τους δυνητικό κοινό αυτών των δράσεων μακροπρόθεσμα.