Στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η διατήρηση του νερού και της ενέργειας. Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί: α) στη διατήρηση του πόσιμου νερού, μέσω της αντικατάστασής του με υπόγεια νερά ποιότητας κατάλληλης για δευτερεύουσες χρήσεις (χρήσεις τουαλέτας, καθαρισμός, άρδευση) και μείωση της ανάγκης για χλωρίωση, που έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις όταν καταλήγουν σε ποτάμια (ελαφρά επεξεργασμένα λύματα). β) Αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων από γεωθερμική ενέργεια (αντλίες θερμότητας ανοικτού βρόγχου), εγκατεστημένες σε περιοχές μεγάλων υδάτινων τραπεζών.

Η καινοτόμος πτυχή του έργου είναι ο συνδυασμός των 2 προαναφερθέντων στόχων, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η προστασία των υπόγειων κτιρίων από τις πλημμύρες. Η άντληση των υπόγειων υδάτων θα ελαχιστοποιηθεί, πρώτον επειδή η υπερβολική άντληση μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιδράσεις στη δομική σταθερότητα και δεύτερον από την άντληση του νερού, πρώτα θα χρησιμοποιηθεί για την εξόρυξη ενέργειας και στη συνέχεια για χρήσεις για την τουαλέτα και την κηπουρική.

Το έργο ανταποκρίνεται ακριβώς στον θεματικό στόχο 2.6 του προγράμματος, δηλαδή: "Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων". Συγκεκριμένα, εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα 6f, συγκεκριμένα: "Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης πόρων στον τομέα των αποβλήτων, στον τομέα των υδάτων, στην προστασία του εδάφους ή στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης", για τους ακόλουθους λόγους:

α) οδηγεί στη διατήρηση πόσιμου ύδατος υψηλής αξίας, επεξεργασμένου, πόσιμου νερού, που πραγματικά σπαταλάται όταν χρησιμοποιείται για σκοπούς που απαιτούν πολύ κατώτερη ποιότητα νερού.

β) οδηγεί σε μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς αντικαθιστά τα ορυκτά καύσιμα με αντλίες θερμότητας που εκμεταλλεύονται ρηχά υδροφόρα στρώματα.

γ) Προωθεί τη χρήση των τοπικών υδάτινων πόρων, οι οποίοι είτε παραμένουν άχρηστοι είτε αποτελούν κίνδυνο για κοντινά κτίρια. Τυπικά, μειώνεται επίσης η πίεση στους υδάτινους πόρους που τροφοδοτούν το αστικό δίκτυο ύδρευσης (καθώς οι μικρότερες ποσότητες νερού θα εκτραπούν).