РП5: Мониторинг и оценка на резултатите

  • Мониторни инсталации
  • Оценка на съществуващи данни и фиксиране на протокола за измерван
  • Извършвайте измервания на качеството на подземните води на избрани места
  • Наблюдавайте и оценявайте работата на пилотните инсталации
  • Оценка на екологичните и социалните ползи